MISJA PSM w Świdnicy

1. Podstawowym zadaniem, misją placówki jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą korzystać z dóbr kultury oraz do współtworzenia tych dóbr. Chcemy przygotować tych młodych ludzi do ustawicznej pracy nad sobą i swoimi talentami, do odpowiedzialności za swój rozwój i doskonalenie umiejętności zdobytych wcześniej.

2. Podstawowym zadaniem wszystkich nauczycieli jest, wedle słów ich samych:

 • chęć przenoszenia i zarażenia dzieci własnym entuzjazmem i umiłowaniem muzyki,
 • kształtowanie i wspieranie osobowości dziecka, wywieranie pozytywnego wpływu poprzez dobry przykład,
 • tworzenie właściwego klimatu ważnego dla rozwoju dziecka w procesie uczenia się i nabywania trudnych dla niego czasem umiejętności,
 • motywowanie do pracy i poszukiwanie najwłaściwszych w tym zakresie metod,
 • kształcenie pozytywnego wizerunku ucznia poprzez wspierające ocenianie oraz docenianie jego wysiłku i zaangażowania,
 • poszukiwanie sojuszników dla wsparcia pracy naszych uczniów wśród rodziców, w środowisku, w nich samych,
 • poświęcanie naszym uczniom czasu na rozmowy o ich problemach, lekcjach i oczekiwaniach, by móc im sprostać dla ich dobra.

3. Tworzenie spójnej organizacji

 • by każdy pracownik miał określone swoje zadania, a procedury postępowania w każdej sytuacji były ustalone, a zadania dla pracowników i kadry pedagogicznej wyważone i odpowiednio zapisane,
 • przywiązuje się ogromną wagę do właściwego obiegu informacji zarówno dyrektor jak i nauczyciele oraz pracownicy dążą do kształtowania demokratycznej struktury zarządzania szkołą,
 • Nauczyciele posiadają autonomię w zakresie metod diagnozowania możliwości uczniów i sposobów motywowania ich do pracy nad własnym rozwojem,
 • Nauczyciele są zobowiązani do doskonalenia się w zakresie merytorycznym i w nowoczesnej pedagogice, najnowszych odkryciach z psychologii, metodyce oddziaływań w procesie komunikowania się z uczniem i ze wszystkimi partnerami szkoły,
 • Każdy nauczyciel – wychowawca ma obowiązek w sposób kulturalny i partnerski komunikować się z rodzicami, informować ich o osiągnięciach i potrzebach oraz o postępach ich dzieci, dostarczać im rzetelnej informacji.

4. Wychowujemy wszyscy:

 • własnym przykładem i wskazywaniem na postawy odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji za każdą decyzję,
 • okazujemy szacunek wszystkim uczestnikom procesu wychowania, szczególnie dzieciom,
 • właściwie organizując własny warsztat pracy nauczyciela, obrazujemy i wskazujemy na dobre wzorce i uczymy organizowania sobie własnej pracy przez ucznia,
 • promujemy właściwe, akceptowane przez społeczność szkolną wzory postępowania w określonych sytuacjach, postawy, które są zgodne z wartościami przyjętymi przez nas,
 • w duchu szacunku dla wysiłku, rzetelnej pracy nad sobą wskazując własnym przykładem te właściwe,
 • pomagamy uczniom radzić sobie z sytuacjami trudnymi, ucząc ich metod radzenia sobie z nimi i pokazując sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • akceptowanie indywidualności każdego ucznia ale i nauczyciela oraz innych pracowników szkoły.

5. Oceniamy wszystkie starania i działania dzieci:

 • pozytywnie za każdą próbę rzetelnej pracy, wkład i wysiłek,
 • sprawiedliwie przez zastosowanie ustalonych z nimi kryteriów dopasowanych do aktualnych możliwości dzieci,
 • zachęcamy ich do pokonywania trudności jako drogi do sukcesu,
 • znając ich możliwości intelektualne, sprawnościowe i emocjonalne, dostosowujemy jednocześnie wymagania do nich,
 • podkreślamy przewagę samooceny ucznia nad oceną nauczyciela czy kogokolwiek, szczególnie w codziennej jego pracy,
 • traktujemy każdą ocenę jako informację i przekazujemy ją uczniowi i rodzicom tak, by miała ona charakter wskazań na przyszłość – co trzeba, można uczynić, by móc się doskonalić skutecznie i by praca przynosiła pożądane efekty.
 • w celu wzmacniania wizerunku ucznia opartego na rzetelnej informacji o jego postępach, pracy, możliwościach i aspiracjach, nie etykietujemy ich i nie oceniając ich możliwości raz na zawsze, obrazujemy możliwość zmiany i rozwoju i w każdej sytuacji,
 • wspólnie budujemy podstawowe zasady oceniania zawarte w szkolnym systemie oceniania.