Rekrutacja

Procedury przeprowadzania badań przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy na rok szkolny 2021/22
(podstawa prawna: wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej)

 1. Badania rozpoczną się 18 maja 2021 r. o godzinie 16.00.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznych odległości wśród oczekujących na badania, wszyscy kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani przez Sekretariat Szkoły o dokładnej godzinie swojego badania.
 3. Na badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną).
 4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu lub badaniu przydatności nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren Szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się lub z innych ważnych przyczyn.
 6. Podczas egzaminu w Szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu lub badania przydatności, tj. członkowie komisji), pracownicy administracji, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę budynku itp.
 7. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. W razie swojej potrzeby na badania należy przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Rodzice i opiekunowie kandydatów będą zobowiązani do wypełnienia i podpisania oświadczenia dotyczącego zdrowia dziecka (w miejscu wyznaczonym przy wejściu do Szkoły).
 11. Wszystkie osoby upoważnione do wejścia na teren Szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk oraz poddaniu się badaniu temperatury ciała, które będzie przeprowadzał wyznaczony pracownik Szkoły. Wyniki nie będą ewidencjonowane. Temperatura 37,5 st. i powyżej nie będzie kwalifikować do wejścia na teren Szkoły.
 12. Czekając na wejście do Szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 13. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 14. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły, z wyjątkiem sal, gdzie będą odbywały się badania.
 15. Kandydaci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu wejścia do sali, gdzie przeprowadzone zostanie badanie przydatności.
 16. Członkowie komisji oraz pracownicy zaangażowani do pomocy przy przeprowadzaniu badań, zobowiązani są do używania przyłbic ochronnych.
 17. Po przeprowadzonym badaniu kandydat w asyście wyznaczonego pracownika Szkoły opuszcza budynek gdzie przekazany zostanie rodzicom/prawnym opiekunom.
 18. Osoby oczekujące pod Szkołą zobowiązane są do zachowywania niezbędnego dystansu (2 metry).
 19. Po badaniu każdego kandydata wyznaczony pracownik Szkoły dokona niezbędnych prac związanych z wietrzeniem sali oraz dezynfekcją.

Dyrektor PSM I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy
Beata Bartko-Kozieł
Świdnica, 4 maja 2021r.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie rodzica (opiekuna) kandydata