Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Ludomira Różyckiego z siedzibą w Świdnicy przy alei Niepodległości 11, e-mail: [email protected], tel. 74 852 24 61.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia: [email protected]  Telefon: +48 609-854-436

3. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie – z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361).

4. Odbiorcą danych osobowych Państwa lub Państwa dzieci będą wyłącznie organy państwowe i instytucje, którym przekazujemy dane na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe Państwa ani Państwa dzieci nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania nauki w szkole, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczegółowych.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych Państwa, Państwa dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oczywiście jeżeli nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa oraz jest to techniczne możliwe.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3 jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.