W związku z ukazaniem się kolejnych dyrektyw Rządu oraz Ministra Edukacji i Nauki, dotyczących rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., nauczanie w naszej Szkole od dnia 8 marca 2021w dalszym ciągu odbywać się będzie z wykorzystaniem wskazanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów metod i technik kształcenia na odległość, z tym że:

  1. Na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego oraz za zgodą rodzica/opiekuna prawnego zajęcia instrumentu głównego w klasach I,II, VIc.6 oraz I i II i IVc4 mogą odbywać się w Szkole z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.
  2. Uczniowie pozostałych klas mogą w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego i za zgodą rodziców realizować konsultacje z przedmiotu instrument główny z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego
  3. Uczniowie klasy perkusji oraz organów na wniosek nauczyciela oraz za zgodą rodzica/opiekuna prawnego w dalszym ciągu mogą realizować zajęcia z przedmiotu głównego w Szkole z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.
  4. Uczniowie realizujący przedmiot fortepian dodatkowy , którzy nie posiadają w domu instrumentu (pianino) na wniosek nauczyciela oraz za zgodą rodzica/opiekuna prawnego mogą realizować zajęcia w Szkole w ścisłym reżimie sanitarnym.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację zajęć w trybie stacjonarnym mogą Państwo pobrać i samodzielnie wydrukować, jak również odebrać w sekretariacie Szkoły. Po jego podpisaniu zostawiamy u nauczyciela instrumentu. W sprawie realizacji w/w zajęć będą kontaktować się z Państwem nauczyciele, celem indywidualnych ustaleń.

Rodzice dojeżdżający z innych miejscowości lub z innych istotnych powodów, po złożeniu tym celu podania do dyrektora Szkoły, będą mogli oczekiwać na dziecko wyłącznie w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu szkolnym (na parterze budynku, tuż za portiernią) z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, zasłonięcie ust i nosa). We wszystkich sprawach mogą Państwo kontaktować się mailowo ze mną, adres: [email protected] oraz telefonicznie z sekretariatem Szkoły: 690 080 606, 74 852 24 61.

Życzę dużo zdrowia i serdecznie pozdrawiam.

Beata Bartko-Kozieł
Dyrektor PSM I st. w Świdnicy