REGULAMIN  przyjmowania uczniów

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy

na rok szkolny 2019/2020

1.      PSM I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2019/2020    do następujących klas: fortepianu, organów, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, oboju, trąbki, perkusji. Kształcenie przebiega w cyklu sześcioletnim bądź czteroletnim.

2.      Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej w sześcioletnim cyklu kształcenia jest ukończenie co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a do klasy pierwszej   w czteroletnim cyklu kształcenia – ukończenie co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

W przypadku kandydata w wieku 5 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, a warunkiem jego przyjęcia do PSM jest równoczesne rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły ogólnokształcącej.

3. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo, obejmujące:

a)      szczegółowe informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i o programie kształcenia,

b)      działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych

– w ramach prowadzonego w Szkole rocznego kursu przygotowawczego

 – w formie specjalnych koncertów i audycji organizowanych na terenie Szkoły,  jak i na  zewnątrz (w przedszkolach i szkołach podstawowych).

c)      wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określenie możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia

d)      kurs przygotowawczy dla wszystkich  kandydatów do PSM .

4.Podania o przyjęcie do Szkoły wraz z oświadczeniem rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia kandydata oraz w przypadku dzieci 5-letnich -opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej należy składać w Sekretariacie Szkoły w terminie – do dnia 15  czerwca  2019 r.

5.      Szkoła, w zależności od kierunku kształcenia, może zażądać dodatkowego przedłożenia przez kandydata opinii lekarza.

6.      Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności.

7.      Badanie przydatności kandydatów przeprowadzone zostanie w dniu 18 czerwca 2019r. Szczegółowy harmonogram podany zostanie w oddzielnym komunikacie.

8.  W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów dyrektor Szkoły powoła spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, określi zadania komisji i wyznaczy jej przewodniczącego oraz w razie konieczności powoła spośród komisji zespoły, liczące   co najmniej po trzy osoby.

9.Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

      a/ podanie     do     wiadomości     kandydatom     informacji      o      warunkach     rekrutacji,

           z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie,

      b/ przeprowadzenie badania przydatności,

      c/ przeprowadzenie   egzaminu   kwalifikacyjnego   dla   kandydatów,   którzy   ubiegają   się

          o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

10.  Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (tj. słuchu muzycznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej), warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

11.  Sposób i szczegółowy zakres przeprowadzenia badania przydatności kandydatów jak również system oceniania (punktacji) oraz kryteria zakwalifikowania kandydata ustala komisja.

12.  Wyniki badania przydatności ustala komisja bądź zespół kwalifikacyjny odrębnie dla każdej części badania przydatności.

13.  Ostateczną ocenę badania ustala komisja z uwzględnieniem ocen z poszczególnych części badania przydatności.

14.  Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza i przekazuje dyrektorowi:

      a/ protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności

          oraz uzyskane przez nich oceny,

      b/ listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.

      Protokół, o którym mowa w pkt a/, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia.

15.  Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie oceny z badania przydatności i w oparciu o limit miejsc na poszczególne instrumenty określony na rok szkolny 2018/2019.

16.  Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły do dnia 5  lipca  2019 r.

17.  Kandydaci zakwalifikowani a nie przyjęci z powodu braku miejsc mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły – na miejsca zwolnione bądź dodatkowe  – w terminie do dnia 15 września 2019r.

18.  W indywidualnych przypadkach kandydat do Szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

19.  Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

20.  Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

21.  Niniejszy regulamin został oparty na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku i uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 8 stycznia 2019r.