REGULAMIN

przyjmowania uczniów

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego

w Świdnicy na rok szkolny 2021/2022

 

 1. PSM I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2021/2022 do następujących klas: fortepianu, organów, akordeonu  , skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki  i perkusji.
 2. Kształcenie przebiega w cyklu sześcioletnim bądź czteroletnim.

 

 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej w sześcioletnim cyklu kształcenia jest ukończenie co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a do klasy pierwszej w czteroletnim cyklu kształcenia – ukończenie co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

W przypadku kandydata w wieku 6 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, lub zaświadczenie korzystania przez kandydata z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej.

 

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo, obejmujące:
 2. szczegółowe informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i o programie kształcenia,
 3. działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych

– w ramach prowadzonego w Szkole rocznego kursu przygotowawczego

– w formie specjalnych koncertów i audycji organizowanych na terenie Szkoły,  jak i na  zewnątrz (w przedszkolach i szkołach podstawowych).

 1. wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określenie możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia
 2. kurs przygotowawczy dla wszystkich kandydatów do PSM .

 

4.Podania o przyjęcie do Szkoły wraz z oświadczeniem rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia kandydata oraz w przypadku dzieci 6-letnichopinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczeniem o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, należy składać w Sekretariacie Szkoły w terminie – do dnia 15 maja  2021 r.

 

 1. Szkoła, w zależności od kierunku kształcenia, może zażądać dodatkowego przedłożenia przez kandydata opinii lekarza.

 

 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności.

 

 1. Badanie przydatności kandydatów przeprowadzone zostanie w dniu 18 maja 2021r. Szczegółowy harmonogram podany zostanie w oddzielnym komunikacie.

 

 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów dyrektor Szkoły powoła spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, określi zadania komisji i wyznaczy jej przewodniczącego oraz w razie konieczności powoła spośród komisji zespoły, liczące co najmniej po trzy osoby.

 

 1. Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
 2. a) podanie do publicznej wiadomości     kandydatom     informacji      o      warunkach     rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie,
 3. b) przeprowadzenie badania przydatności,

      c)przeprowadzenie   egzaminu   kwalifikacyjnego   dla   kandydatów,   którzy   ubiegają   się 

          o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

      d)podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.

 

 1. Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (tj. słuchu muzycznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej), warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

 1. Sposób i szczegółowy zakres przeprowadzenia badania przydatności kandydatów jak również system oceniania (punktacji) oraz kryteria zakwalifikowania kandydata ustala komisja.

 

 1. Wyniki badania przydatności ustala komisja bądź zespół kwalifikacyjny odrębnie dla każdej części badania przydatności.

 

 1. Ostateczną ocenę badania ustala komisja z uwzględnieniem ocen z poszczególnych części badania przydatności.

 

 1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza i przekazuje dyrektorowi:

 

a)protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności     

          oraz uzyskane przez nich oceny,

 1. b) listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.

Protokół, o którym mowa w pkt a/, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia.

 

 1. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie oceny z badania przydatności i w oparciu o limit miejsc na poszczególne instrumenty określony na rok szkolny 2021/2022.

 

 1. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły do dnia 15 lipca 

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani a nie przyjęci z powodu braku miejsc mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły – na miejsca zwolnione bądź dodatkowe – w terminie do dnia 15 września 2021r.

 

 1. W indywidualnych przypadkach kandydat do Szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

 

 1. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub przechodzącego z innej Szkoły Muzycznej, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

 

 1. a) egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej, niż pierwsza lub na semestr wyższy, niż I w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły muzycznej lub w przypadku wniosku kandydata / prawnych opiekunów o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.46a ust.2 ustawy, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega, lub na semestr, o przyjęcie na który kandydat lub uczeń się ubiega.

 

 1. b) Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej i praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora Szkoły
 2. c) egzamin kwalifikacyjny dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż I przeprowadza się w terminie , w którym w Szkole przeprowadzane jest badanie przydatności kandydatów

 

 1. d) egzamin kwalifikacyjny dla uczniów przechodzących z innych szkół muzycznych w trakcie trwania roku szkolnego przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie przyjęcia kandydata do Szkoły.

 

 1. Termin egzaminu kwalifikacyjnego o którym mowa w pkt. 19 (a-d) wyznacza dyrektor Szkoły oraz  powiadamia o warunkach, trybie przeprowadzenia oraz zakresie tematycznym egzaminu.

 

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzą wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele PSM I st. w Świdnicy

 

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

 

 1. Uczeń przyjęty do Szkoły na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego uzupełnia różnice programowe z zajeć edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora Szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły przez kandydata w wieku powyżej określonego w pkt.3 niniejszego regulaminu.

 

 1. Niniejszy regulamin został oparty na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 roku oraz art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe i uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 21 stycznia 2021r.