REGULAMIN

przyjmowania uczniów

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego

w Świdnicy na rok szkolny 2020/2021

 

 1. PSM I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2020/2021 do następujących klas: fortepianu, organów, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli,gitary,fletu,klarnetu,saksofonu,trąbki  i perkusji.
 2. Kształcenie przebiega w cyklu sześcioletnim bądź czteroletnim.
 3. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej w sześcioletnim cyklu kształcenia jest ukończenie co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat, a do klasy pierwszej   w czteroletnim cyklu kształcenia – ukończenie co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

W przypadku kandydata w wieku 6 lat wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, lub zaświadczenie korzystania przez kandydata z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej.

 

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo, obejmujące:
 2. szczegółowe informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i o programie kształcenia,
 3. działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych – w ramach prowadzonego w Szkole rocznego kursu przygotowawczego – w formie specjalnych koncertów i audycji organizowanych na terenie Szkoły, jak i na  zewnątrz (w przedszkolach i szkołach podstawowych).
 1. wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określenie możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia
 2. kurs przygotowawczy dla wszystkich kandydatów do PSM .

 

4.Podania o przyjęcie do Szkoły wraz z oświadczeniem rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia kandydata oraz w przypadku dzieci 6-letnichopinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczeniem o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, należy składać w Sekretariacie Szkoły w terminie – do dnia 15 czerwca  2020 r.

 

 1. Szkoła, w zależności od kierunku kształcenia, może zażądać dodatkowego przedłożenia przez kandydata opinii lekarza.
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności.
 3. Badanie przydatności kandydatów przeprowadzone zostanie w dniu 18 czerwca 2020r. Szczegółowy harmonogram podany zostanie w oddzielnym komunikacie.
 4. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów dyrektor Szkoły powoła spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, określi zadania komisji i wyznaczy jej przewodniczącego oraz w razie konieczności powoła spośród komisji zespoły, liczące co najmniej po trzy osoby.
 • Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
 1. a) podanie do publicznej wiadomości     kandydatom     informacji      o      warunkach     rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie,
 2. b) przeprowadzenie badania przydatności,

      c)przeprowadzenie   egzaminu   kwalifikacyjnego   dla   kandydatów,   którzy   ubiegają   się 

          o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

      d)podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły.

 

 • Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (tj. słuchu muzycznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej), warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

 • Sposób i szczegółowy zakres przeprowadzenia badania przydatności kandydatów jak również system oceniania (punktacji) oraz kryteria zakwalifikowania kandydata ustala komisja.

 

 • Wyniki badania przydatności ustala komisja bądź zespół kwalifikacyjny odrębnie dla każdej części badania przydatności.

 

 • Ostateczną ocenę badania ustala komisja z uwzględnieniem ocen z poszczególnych części badania przydatności.

 

 1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza i przekazuje dyrektorowi:

 

a)protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności     

          oraz uzyskane przez nich oceny,

 1. b) listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły.

Protokół, o którym mowa w pkt a/, jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia.

 

 1. Decyzję o przyjęciu do Szkoły podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie oceny z badania przydatności i w oparciu o limit miejsc na poszczególne instrumenty określony na rok szkolny 2020/2021.

 

 1. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły do dnia 15 lipca 

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani a nie przyjęci z powodu braku miejsc mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły – na miejsca zwolnione bądź dodatkowe – w terminie do dnia 15 września 2020r.

 

 1. W indywidualnych przypadkach kandydat do Szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

 

 1. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub przechodzącego z innej Szkoły Muzycznej, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

 

 1. a) egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej, niż pierwsza lub na semestr wyższy, niż I w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły muzycznej lub w przypadku wniosku kandydata / prawnych opiekunów o przyjęcie do Szkoły w trakcie roku szkolnego, obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art.46a ust.2 ustawy, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega, lub na semestr, o przyjęcie na który kandydat lub uczeń się ubiega.

 

 1. b) Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej i praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora Szkoły
 2. c) egzamin kwalifikacyjny dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż I przeprowadza się w terminie , w którym w Szkole przeprowadzane jest badanie przydatności kandydatów

 

 1. d) egzamin kwalifikacyjny dla uczniów przechodzących z innych szkół muzycznych w trakcie trwania roku szkolnego przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie przyjęcia kandydata do Szkoły.

 

 1. Termin egzaminu kwalifikacyjnego o którym mowa w pkt. 19 (a-d) wyznacza dyrektor Szkoły oraz  powiadamia o warunkach, trybie przeprowadzenia oraz zakresie tematycznym egzaminu.

 

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzą wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele PSM I st. w Świdnicy

 

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

 

 1. Uczeń przyjęty do Szkoły na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego uzupełnia różnice programowe z zajeć edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora Szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły przez kandydata w wieku powyżej określonego w pkt.3 niniejszego regulaminu.

 

 1. Niniejszy regulamin został oparty na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 roku oraz art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe i uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 27 stycznia 2020r.