Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy ,iż na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2020r.,badania przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy na rok szkolny 2020/21 zostaną przeprowadzone w dniu 18 czerwca b.r. o godzinie  16.00.

Szczegółowy harmonogram oraz zasady przeprowadzania przesłuchań zostaną ogłoszone w oddzielnym komunikacie.


 

Procedury przeprowadzania badań przydatności kandydatów
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego
w Świdnicy na rok szkolny 2020/21

(podstawa prawna: wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej)

 1. Badania rozpoczną się 18 czerwca 2020 r. o godzinie 16.00.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznych odległości wśród oczekujących na badania, wszyscy kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani przez Sekretariat Szkoły
  o dokładnej godzinie swojego badania.
 3. Na badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną).
 4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu lub badaniu przydatności nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren Szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się lub
  z innych ważnych przyczyn.
 6. Podczas egzaminu w Szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu lub badania przydatności, tj. członkowie komisji), pracownicy administracji, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę budynku itp.
 7. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. W razie swojej potrzeby na badania należy przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Rodzice i opiekunowie kandydatów będą zobowiązani do wypełnienia i podpisania oświadczenia dotyczącego zdrowia dziecka (w miejscu wyznaczonym przy wejściu
  do Szkoły).
 11. Wszystkie osoby upoważnione do wejścia na teren Szkoły są zobowiązane do dezynfekcji rąk oraz poddaniu się badaniu temperatury ciała, które będzie przeprowadzał wyznaczony pracownik Szkoły. Wyniki nie będą ewidencjonowane. Temperatura 37,5 st. i powyżej nie będzie kwalifikować do wejścia na teren Szkoły.
 12. Czekając na wejście do Szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 13. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 14. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły, z wyjątkiem sal, gdzie będą odbywały się badania.
 15. Kandydaci są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu wejścia do sali, gdzie przeprowadzone zostanie badanie przydatności.
 16. Członkowie komisji oraz pracownicy zaangażowani do pomocy przy przeprowadzaniu badań, zobowiązani są do używania przyłbic ochronnych.
 17. Po przeprowadzonym badaniu kandydat w asyście wyznaczonego pracownika Szkoły opuszcza budynek gdzie przekazany zostanie rodzicom/prawnym opiekunom.
 18. Osoby oczekujące pod Szkołą zobowiązane są do zachowywania niezbędnego dystansu (2 metry).
 19. Po badaniu każdego kandydata wyznaczony pracownik Szkoły dokona niezbędnych prac związanych z wietrzeniem sali oraz dezynfekcją.

Dyrektor PSM I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy

Beata Bartko-Kozieł

Świdnica, 3 czerwca 2020r.

Uwaga , trwa rekrutacja kandydatów do naszej Szkoły !

Uprzejmie  informujemy, iż  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy  rozpoczęła zapisy kandydatów do Szkoły na  rok szkolny 2020/2021. Informacja o warunkach, regulamin  przyjęć oraz kwestionariusz  dla kandydata znajduje się  w zakładce „Rekrutacja”   W związku z panującą obecnie  sytuacją epidemiczną ,  informujemy, że Szkoła będzie przyjmować kwestionariusze kandydatów, przesłane drogą mailową na adres:

sekretariat@szkola-muzyczna.swidnica.pl.

Kwestionariusz  należy pobrać ze strony: www.psm.swidnica.pl , który znajduje się   w zakładce Rekrutacja . Wypełniony dokument przesyłamy na wyżej wymieniony adres mailowy w wersji PDF . W przypadku braku możliwości wypełnienia i zapisania wniosku w pliku  pdf prosimy o przesłanie wyrażenia woli kształcenia dziecka zwykłym mailem zamieszczając w nim dane według podanych w kwestionariuszu. UWAGA: w przypadku zgłoszenia wyrażenia woli kształcenia dziecka proszę koniecznie dopisać, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na czas rekrutacji.

Istnieje także możliwość dostarczenia wypełnionego i umieszczonego w zamkniętej kopercie kwestionariusza bezpośrednio do skrzynki pocztowej, przy głównym wejściu do Szkoły  od ulicy 8 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00, lub wysłania pocztą tradycyjną  na adres Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. L. Różyckiego Aleja Niepodległości 11, 58-100 Świdnica.

Wymagane we wniosku zaświadczenie lekarskie i opinię wychowawcy dostarczą Państwo w terminie późniejszym, gdy będzie to możliwe do zrealizowania. Informacje zwrotne będziemy przekazywać na podane przez Państwa numery telefonów lub adresy mailowe.