STATUT

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO W ŚWIDNICY
uchwalony na posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 12.04.2000r.
znowelizowany w dniu 22.06.2020r.

Podstawy prawne Statutu:
Konstytucja Rzeczpospolitej z dnia 2 kwietnia 1997r.,
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami (Dz.U.
z 2016r. poz. 1943),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018r. poz.996 i 1000
z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014r.
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych, oraz ustalenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w szczególności:
─ rozporządzenie z dnia 26 maja 2017r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych
i niepublicznych (DZ.U. z 2017r. poz. 1125),
─ rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek szkolnictwa artystycznego oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2014r. poz. 686),
─ rozporządzenie z dnia 16 maja 2018r (DZ.U. 2018r. poz. 1023)w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych,
─ rozporządzenie z dnia 6 września 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania
w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. 2017r.poz. 1793),
─ rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 2474),
─ rozporządzenie w sprawie podstaw programowych w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2248),
─ rozporządzenie z dnia 30 października 2017r.(Dz.U. 2017 poz. 2058) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego,
─ rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1193) w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych szkół i placówek szkolnictwa artystycznego,
─ rozporządzenie z dnia 27 lipca 2018r.(Dz.U. 2018 poz. 1531) w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych.

Tekst jednolity
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy
o numerze porządkowym 0713s nadanym przez organ prowadzący, zwana dalej „Szkołą”, jest publiczną szkołą artystyczną I stopnia.
2. Siedziba Szkoły mieści się w Świdnicy przy Alei Niepodległości 11.

§ 2
1. Organem prowadzącym Szkołę jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej –specjalistyczna jednostka realizująca zadania organu prowadzącego.

§ 3
1. Szkoła prowadzi nauczanie w klasach: fortepianu, organów, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, perkusji, fletu poprzecznego, klarnetu, saksofonu, trąbki.
2. Nauczanie prowadzone jest w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

§ 4
Nauczanie realizowane jest w cyklu 6-letnim oraz 4-letnim. Cykl 6-letni przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę w wieku od 5 do 10 lat, cykl 4-letni dla uczniów rozpoczynających naukę w wieku od 8 do 16 lat.

§ 5
Warunki przyjęcia do Szkoły określa regulamin przyjęć do PSM zgodny z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek kształcenia artystycznego.

§ 5a
Szkoła prowadzi odpłatne roczne kursy przygotowujące dla kandydatów do PSM.

Rozdział II
Cele i zadania Szkoły

§ 6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty wraz z późniejszymi zmianami, ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. oraz rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w szczególności:
 rozbudza i rozwija zdolności muzyczne,
 przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
 oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury,
 przygotowuje dzieci i młodzież do nauki w szkołach muzycznych II stopnia,
 kształtuje samodzielność organizacyjną uczniów i umiejętność współżycia w grupie
i środowisku.
2. Szkoła realizuje cele, o których mowa w ust. 1 poprzez:
 prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w zakresie przedmiotów objętych ramowym planem nauczania,
 organizowanie co najmniej raz w semestrze koncertów prezentujących osiągnięcia wszystkich uczniów oraz innych imprez muzycznych,
 organizowanie konkursów i przesłuchań wewnętrznych oraz regionalnych
i ogólnopolskich,
 udział uczniów w przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej oraz innych formach badania jakości kształcenia artystycznego prowadzonych przez specjalistyczną jednostkę nadzoru, a także konkursach regionalnych i ogólnopolskich,
 współpracę koncertową z innymi szkołami artystycznymi w kraju i za granicą,
 współdziałanie z samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami w rozwijaniu działalności kulturalnej.
3. Szkoła współdziała ze środowiskiem lokalnym oraz samorządem terytorialnym
w zakresie rozwijania działalności kulturalnej poprzez:
 organizowanie wspólnych przedsięwzięć artystycznych,
 organizowanie koncertów okolicznościowych (koncerty w instytucjach samorządowych, kościołach itp.),
 organizowanie koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży ze szkół ogólnokształcących z terenu miasta, gminy i powiatu,
 pozyskiwanie środków finansowych na organizację konkursów, koncertów itp.
4. Szkoła może organizować udział w przedsięwzięciach i wydarzeniach artystycznych oraz przesłuchaniach i konkursach, także w czasie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z wyjątkiem ferii szkolnych.
5. Działalność szkoły w zakresie, o którym mowa w pkt.2, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczniów, nauczycieli i innych opiekunów, może być finansowana ze środków pozabudżetowych w tym w szczególności:
a) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce przekazanych przez radę rodziców,
b) ze środków wypracowanych przez uczniów,
c) ze środków przekazanych przez radę rodziców.
6. W zakresie zadań wychowawczych szkoła posiada Program Opiekuńczo-Wychowawczy oraz Profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
7. Szkoła posiada monitoring wizyjny.

Rozdział III
Organa Szkoły

§ 7
Organami Szkoły są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski

Dyrektor

§ 8
1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły.
2. Reprezentuje Szkołę na zewnątrz.
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego i artystycznego.
5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły, podjęte w ramach ich kompetencji.
6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
7. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły.
8. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.

Rada Pedagogiczna

§ 9
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły.
2. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego rady za jej zgodą lub na jej wniosek.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady.
6. Zebranie Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi Przewodniczący, jest on odpowiedzialny za zawiadomienie o terminie i porządku zebrania wszystkich członków Rady zgodnie z regulaminem. Zebrania są protokołowane.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.
9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 10
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) uchwalanie regulaminu rekrutacji,
f) podejmowanie uchwał w sprawach przyznawania nagród i kar oraz skreślania z listy uczniów,
g) uchwalanie Statutu Szkoły,
h) przyjmowanie uchwalonego przez Radę Rodziców programu wychowawczego Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) projekt planu finansowego Szkoły,
c) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom przez właściwy organ odznaczeń, nagród i wyróżnień,
d) propozycje przydziału nauczycielom stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
e) dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 11
uchylony
§ 12
uchylony
§ 13
uchylony
Rada Rodziców

§ 14
W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Szkoły. Uchwala ona regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

§ 15
Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
§ 16
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w § 14.
§ 17
1. Zadania Rady Rodziców
a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji planu pracy Szkoły.
b) pomoc dyrektorowi i nauczycielom w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia,
c) współdziałanie z instytucjami współpracującymi ze Szkołą na rzecz stałej poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli,
d) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych,
e) organizowanie wycieczek do opery, filharmonii, na koncerty muzyki kameralnej oraz audycji muzycznych, bali w szkole,
f) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe,
g) organizowanie udziału członków Rady Rodziców na wniosek wychowawców, w omawianiu istotnych problemów wychowawczych uczniów Szkoły,
h) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
i) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi
i młodzieżą,
j) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły.
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie,
b) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikacji i promowania,
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
d) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
e) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Szkołę opinii na temat pracy Szkoły.
3. Tryb wyboru Rady Rodziców:
a) Wybór Rady Rodziców przeprowadzany jest na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców, w każdym roku szkolnym w terminie do 31 października. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Termin wyborów ustala przewodniczący Rady Rodziców w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. Wyboru co najmniej 5 przedstawicieli do Rady Rodziców dokonuje się przez głosowanie tajne w obecności Dyrektora Szkoły lub wyznaczonego członka Rady Pedagogicznej. Każdy z rodziców może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Nazwiska kandydatów (co najmniej 5) po uzyskaniu ich uprzedniej zgody zapisane zostają alfabetycznie na tablicy pod kolejnymi numerami. Głosowanie następuje poprzez zapisanie na przygotowanych kartach numerów (nie więcej niż 5), przypisanych do każdego kandydata. Komisja wyborcza przelicza głosy, spisuje protokół i przekazuje zebranym rodzicom informację o wynikach głosowania.
Za wybranych do rady rodziców uważa się pięciu pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypadnie miejsce w radzie rodziców, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne tury wyborów przeprowadza ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu.
b) Dyrektor Szkoły zapewnia materiały potrzebne do przeprowadzenia głosowania.
c) Członkowie Rady Rodziców mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji gdy: dziecko członka Rady Rodziców kończy naukę w szkole lub przerywa naukę, ze względu na wypadki losowe (np. śmierć, choroba), nie wywiązują się z przyjętych na siebie dobrowolnie obowiązków.
4. Rada Rodziców ma prawo podejmowania uchwał. Dyrektor Szkoły zawiesza wykonanie uchwały Rady Rodziców gdy jest sprzeczna z prawem.
5. Ogólnoszkolne spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się dwa razy w roku szkolnym, a ponadto rodzice mogą kontaktować się indywidualnie z nauczycielami
w każdym czasie, po ustaleniu z nauczycielem terminu spotkania. Fakt ten odnotowywany jest w dzienniku lekcyjnym.
6. Plenarne spotkanie rodziców zwołuje i prowadzi Dyrektor Szkoły.
7. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie programu wychowawczego Szkoły.

Samorząd uczniowski

§ 18
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 19
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Radzie Szkoły oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rozdział IV
Organizacja Szkoły

§ 20
1. Organizację Szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor w arkuszu organizacji szkoły w związku z ramowym planem nauczania i planu pracy szkoły, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
2. Organizacja Szkoły zawiera liczbę pracowników Szkoły, łącznie z ogólną liczbą przedmiotów i zajęć obowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
3. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z organizacji Szkoły ustala Dyrektor.

§ 21
Normatywny czas trwania jednostki lekcyjnej w szkole wynosi 45 minut, natomiast czas trwania poszczególnych zajęć lekcyjnych określa obowiązujący plan nauczania, w tym dla niżej wymienionych przedmiotów odpowiednio:
1) instrument główny – 30 min. (2/3 jednostki lekcyjnej) w klasach 1-3 cyklu 6-letniego,
2) fortepian dodatkowy 30 min. (2/3 jednostki lekcyjnej),
3) instrument dodatkowy 30 min. (2/3 jednostki lekcyjnej),
4) zajęcia z akompaniatorem 15 min. (1/3 jednostki lekcyjnej)

§ 22
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne;
2) zajęcia lekcyjne fakultatywne;
3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;

§ 23
1. Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawują opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej siedzibą, podczas wycieczek , wyjazdów sprawuje wyznaczony nauczyciel/nauczyciele.

§ 24
Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać poza lekcjami dydaktycznymi z pomieszczeń szkolnych na zasadach określonych zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

§ 25
W Szkole działa biblioteka szkolna oraz sale specjalne i zespoły urządzeń, z których korzystają nauczyciele i uczniowie oraz inni pracownicy Szkoły. Korzystanie z biblioteki
i tych urządzeń odbywa się według trybu ustalonego regulaminem przez Dyrektora Szkoły.

§ 25a
1. Biblioteka szkolna posiada odrębny regulamin określający zasady jej działalności, w tym korzystanie z zasobów nutowych, książkowych i innych będących na jej wyposażeniu.
2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie oraz pracownicy Szkoły.
3. Zbiory biblioteki szkolnej i fonoteki mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, służą doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu wiedzy muzycznej wśród uczniów.
4. W zbiorach biblioteki mogą znajdować się: nuty, książki, materiały dydaktyczno-metodyczne oraz nagrania fonograficzne i video. Z materiałów fonograficznych mogą korzystać jedynie pedagodzy.
5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
 gromadzenie i opracowanie zbiorów,
 wypożyczanie książek oraz nut.
6. Budżet Szkoły, w miarę możliwości, zapewnia bibliotece środki na zakup nowych zasobów.
7. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel-bibliotekarz.
8. Do podstawowych zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
a) praca pedagogiczna:
 udostępnianie zbiorów,
 pomoc w poszukiwaniu informacji,
 indywidualne doradztwo w doborze literatury,
 pomoc w samokształceniu;
b) praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnego programu wychowawczego;
c) praca organizacyjna:
 gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły,
 ewidencja i opracowanie zbiorów,
 selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
 organizacja warsztatu informacyjnego w postaci tradycyjnych katalogów kartkowych,
 współpraca z innymi bibliotekami.
9. Czas pracy biblioteki:
a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
z organizacją roku szkolnego,
b) czas otwarcia biblioteki ustalany jest w porozumieniu z dyrektorem Szkoły,
c) harmonogram pracy biblioteki wywieszony jest na drzwiach oraz na tablicy informacyjnej Szkoły.

§ 26
1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły.

Rozdział V
Wewnątrzszkolny system oceniania
Przepisy wstępne

§ 27
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
a) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie muzyk,
b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, a także wskazaniu co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć,
c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce,
e) dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach,
d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
e) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
f) przekazywanie rodzicom i prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach, sposobach oceniania

§28
1. Nauczyciele do 30 września informują uczniów oraz ich rodziców w formie ustnej o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w oparciu
o szkolne programy nauczania lub wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: (przesłuchania półroczne, konkursy, audycje klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne itp.),
c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których roczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego,
d) terminie klasyfikacji śródrocznej, który ustala się w ostatnim tygodniu zajęć przed feriami zimowymi ( nie później jednak, niż do końca stycznia)
e) konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych,
f) fakt podania informacji odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym.
2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
3. Opinia o której mowa w ust. 2 może być wydana uczniowi nie wcześniej niż w czasie,
w którym jednocześnie uczęszcza on do klasy IV szkoły podstawowej, i nie później niż
w czasie, w którym uczęszcza jednocześnie do klasy VII i VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej.

Zwolnienie ucznia z części zajęć edukacyjnych

§29
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć edukacyjnych.
2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wystawianej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązujących zajęć edukacyjnych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia
z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej w zakresie zgodnym z podstawą programową.
W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych.
5. Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych,
o którym mowa w ust.4, następuje odpowiednio na podstawie świadectwa szkolnego promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły artystycznej, lub innego dokumentu potwierdzającego odpowiednio zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych lub treści kształcenia.

Klasyfikowanie

§30
1. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne przedstawią na piśmie, jako informację zwrotną, prognozowane dla ucznia końcoworoczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów w terminie co najmniej jeden miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wnioskować (na piśmie)
do nauczycieli o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
a) Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.
b) Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
c) We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
d) W przypadku uznania zasadności wniosku przez Dyrektora Szkoły, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do sprawdzianu wiadomości z zakresu materiału określonego przez nauczyciela, w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
e) Podczas sprawdzianu obowiązują wymagania edukacyjne podane przez nauczyciela
na początku roku.
f) Sposób przeprowadzenia sprawdzianu określa Dyrektor Szkoły.

Ocenianie wewnątrzszkolne
Oceny klasyfikacyjne

§31
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a) bieżące;
b) klasyfikacyjne:
– śródroczne i roczne,
– końcowe.
2. Oceny, o których mowa w ust. 1, ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6;
b) stopień bardzo dobry – 5;
c) stopień dobry – 4;
d) stopień dostateczny – 3;
e) stopień dopuszczający – 2;
f) stopień niedostateczny – 1.
3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie z § 34 ust. 2 i 3.
4. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają otrzymania promocji zgodnie z § 34 ust. 2 i 3.
5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Zasady bieżącego oceniania:
a) przedmioty ogólnomuzyczne i zajęcia grupowe – nauczyciele wystawiają oceny bieżące według skali określonej w ust. 2. Oceny te uczeń otrzymuje za odpowiedzi ustne, dyktanda, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, aktywność na zajęciach oraz aktywność artystyczną w Szkole.
b) pozostałe zajęcia edukacyjne – nauczyciel wystawia oceny, w formie opisowej lub za pomocą stopni w dzienniku, w rubryce „uwagi”, uwzględniając w szczególności pracę domową, przygotowanie do zajęć i indywidualne postępy ucznia;

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się użycie plusów i minusów przed oceną.

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Rodzic (opiekun prawny) może zapoznać się ocenami ucznia w każdym czasie.
7. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie podczas zebrań z rodzicami lub indywidualnych spotkań.
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi jego rodzicom przez nauczycieli zajęć artystycznych.
9. Uczeń szkoły artystycznej podlega klasyfikacji:
a) śródrocznej i rocznej;
b) końcowej.
10. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnego, do końca pierwszego półrocza. Zasady ustalania ocen w klasyfikacji śródrocznej:
a) przedmiot główny – ocena ustalana jest przez nauczyciela na podstawie przesłuchania śródrocznego (terminy przesłuchań ustalane są przez koordynatorów sekcji) i oceny
za pracę uzyskanej w trakcie półrocza;
b) pozostałe przedmioty – oceny ustalane są przez nauczyciela na podstawie ocen bieżących lub oceny za pracę uzyskanej w trakcie półrocza.
11. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych.
Zasady ustalania ocen w klasyfikacji rocznej:
a) przedmiot główny – ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego;
b) przedmioty ogólnomuzyczne i zajęcia grupowe – ocenę ustala nauczyciel, uwzględniając w klasyfikacji ocenę śródroczną, oceny bieżące uzyskane przez ucznia w II półroczu, udział w konkursach i koncertach oraz aktywność artystyczną w szkole.
c) pozostałe zajęcia edukacyjne – ocenę ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne na podstawie pracy w przeciągu całego roku szkolnego dokumentowanej ocenami wpisanymi w dzienniku lekcyjnym.
12. Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych.
13. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej.
14. Najpóźniej na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej Szkoła informuje rodziców listem poleconym ze zwrotnym poleceniem odbioru
o zagrożeniach ocenami negatywnymi.
15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego.
16. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 15 następuje najpóźniej na dzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
17. Roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły.
18. Uczeń może realizować nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne przydzielone przez Dyrektora na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). Zajęcia te organizowane są
w miarę posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
19. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymuje odpowiednio
z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego, laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu.
20. W Szkole nie ustala się oceny z zachowania.

Egzaminy promocyjne

§31a
1. Ocena końcoworoczna z przedmiotu głównego ustalana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego
2. Przepisu tego nie stosuje się do uczniów klas pierwszych.
3. Uczeń otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu głównego w trybie egzaminu końcowego.
4. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego i końcowego dyrektor powołuje
co najmniej trzyosobową komisję, w skład której wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły,
b) nauczyciel uczący ucznia,
c) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
5. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach według skali, o której mowa w §32 ust.2, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia
z egzaminu według następującej skali:
– stopień celujący – 25 punktów;
– stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów;
– stopień dobry – od 16 do 20 punktów;
– stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów;
– stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów;
– stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.
6. Ocenę z egzaminu promocyjnego i końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia.
7. W przypadku różnicy zdań ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez komisję.
8. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
9. Terminy egzaminów wyznacza Dyrektor Szkoły.
10. Rada Pedagogiczna może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Ocenę wówczas ustala nauczyciel uczący ucznia.

Postępowanie w przypadkach nieklasyfikowania

§31b
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
2. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim półroczu, egzamin ten przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
3. Termin egzaminu musi być skonsultowany z uczniem i jego rodzicami.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie przedstawionym w §31a ust 4.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor powołuje na to miejsce innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły.
8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

Realizowanie obowiązkowych zajęć poza normalnym trybem

§31c
1. Uczeń w uzasadnionych przypadkach może, na własną prośbę (w przypadku ucznia niepełnoletniego na prośbę rodziców/opiekunów prawnych) i za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
2. Uczeń, o którym mowa nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin poprawkowy i sprawdzian wiadomości

§ 32
1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia negatywnej oceny z zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. Formę egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Szkoły.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły, nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor Szkoły powołuje komisję
w składzie:
a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego,
d) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust.3 b i c , może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
5. Zakres i tryb egzaminu poprawkowego ustala nauczyciel prowadzący.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 nazwę zajęć edukacyjnych , z których był przeprowadzony sprawdzian,
 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 termin sprawdzianu,
 imię i nazwisko ucznia,
 zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu,
 ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Ocena ta nie może być niższa niż ocena poprzedzająca egzamin poprawkowy.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.
8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.
9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję przeprowadzającą sprawdzian wiadomości.
11. Zastrzeżenia /ust.10/ zgłasza się Dyrektorowi Szkoły do dnia Klasyfikacyjnej Rady pedagogicznej lub nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
12. Sprawdzian wiadomości z zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę sprawdzianu ustala Dyrektor Szkoły.
13. Komisja sprawdzająca pracuje w takim samym składzie jak komisja klasyfikacyjna §32 ust.3.
14. Nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoły.
15. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
 nazwę zajęć edukacyjnych , z których był przeprowadzony sprawdzian,
 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 termin sprawdzianu,
 imię i nazwisko ucznia,
 zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu,
 ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Ocena ta nie może być niższa niż ocena poprzedzająca egzamin poprawkowy.
16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
17. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji.
18. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
20. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
21. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
22. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 32, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
23. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

Indywidualny program i tok nauki

§ 33
1. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela na wniosek: ucznia – niepełnoletniego za zgodą rodziców, rodziców niepełnoletniego ucznia, nauczyciela prowadzącego artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły w po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinie rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej muszą być pozytywne. Wniosek musi zawierać pisemną opinię nauczyciela instrumentu o predyspozycjach, potrzebach
i możliwościach ucznia, jego dotychczasowych osiągnięciach. Nauczyciel prowadzący zajęcia artystyczne, których dotyczy wniosek opracowuje indywidualny program nauki
do realizacji przez ucznia.
2. Zezwolenie, na indywidualny program lub tok nauki, może być udzielone po upływie,
co najmniej jednego roku nauki ucznia w szkole. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań powszechnie obowiązującego minimum programowego przedmiotu przewidzianego w odpowiedniej klasie danego typu szkoły.
3. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki umożliwiający realizację w ciągu roku szkolnego programu nauczania za zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i promowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program z zakresu dwu klas lub więcej.
4. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny. Zezwolenie wygasa w przypadku:
a) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego,
b) złożenia przez ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenia o rezygnacji
z indywidualnego programu lub toku nauki.
5. Indywidualny program nauki zatwierdza dyrektor szkoły.
6. Uczeń realizujący indywidualny tok nauczania może być zwolniony z obowiązku uczęszczania na lekcje przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej, albo realizować program samodzielnie. Klasyfikowany jest na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie
z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzonego
w terminie ustalonym z uczniem
7. W uzasadnionych przypadkach uczniowi mogą być przydzielone nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne lub zwiększony (zmniejszony) wymiar godzin w cyklu kształcenia.
8. Decyzję o przydzieleniu nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zwiększony lub zmniejszony wymiar godzin w cyklu kształcenia, podejmuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) lub nauczyciela.
9. Przydzielenie nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zwiększony lub zmniejszony wymiar godzin w cyklu kształcenia na wniosek ucznia może nastąpić po konsultacji
z nauczycielem przedmiotu głównego, uzasadniającej celowość podjęcia takiej decyzji.
10. Dyrektor może przydzielić zajęcia nadobowiązkowe z listy zamieszczonej w załącznikach do aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
11. Wniosek wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie indywidualnego toku nauczania składa się do dyrektora Szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
12. Do wniosku, o którym mowa w ust. 12, nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, dołącza opinię o predyspozycjach, możliwościach
i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, nie jest nauczyciel przedmiotu głównego, opinię, o której mowa w ust. 12 potwierdza nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek.
13. Nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek
o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
14. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych artystycznych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla danej klasy.
15. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny.
16. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z artystycznych zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek nauczyciela przedmiotu głównego lub innego nauczyciela uczącego ucznia – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

Promowanie i ukończenie szkoły

§ 34
1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
a) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły;
b) promowaniu uczniów poza normalnym trybem;
c) wyróżnieniu lub odznaczeniu uczniów.
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał co najmniej dopuszczające roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał co najmniej dostateczne roczne oceny z przedmiotu głównego oraz z kształcenia słuchu.
4. Uczeń szkoły, z wyjątkiem ucznia klas I-III c. 6-letniego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej oceny dobre z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Uczeń, który nie spełni warunków określonych w ust. 2 podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
6. Uczeń kończy szkołę artystyczną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
co najmniej dostateczne roczne oceny z przedmiotu głównego oraz z kształcenia słuchu oraz pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne z pozostałych przedmiotów.
7. Uczeń, kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75,
co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej oceny dobre
z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
8. Uczeń, który nie spełni warunków określonych w ust. 6 podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
9. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.

Rozdział V
Uczniowie Szkoły

§ 35
1. Prawa ucznia są określone w oparciu o prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka. Uczniowie mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
b) opieki wychowawczej zapewniającej warunki bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania ich godności oraz do uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku sytuacji problemowych (losowych, rodzinnych),
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań,
e) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentu,
f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
g) korzystania z poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
i) uczestniczenia w pozaszkolnych publicznych występach muzycznych i reprezentowania w nich Szkoły po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły,
j) składania skarg do Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia ich praw, zawartych
w statucie.
1a. W przypadku gdy prawa ucznia zostaną naruszone, rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć skargę na piśmie do Dyrektora Szkoły. Dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć skargę w ciągu 7 dni, wysłuchując argumentów stron i rozstrzyga sprawę w oparciu
o statut Szkoły. W przypadku gdy rozstrzygnięcie nie jest satysfakcjonujące dla rodziców (opiekunów), mają oni prawo skierować sprawę do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego. W taki sam sposób postępuje się w przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni – sprawę kieruje samodzielnie.
1b. W celu zapewnienia opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn losowych potrzebna jest pomoc, Szkoła może organizować następujące formy pomocy:
a) konsultacje z rodzicami,
b) konsultacje z innymi nauczycielami,
c) konsultacje z psychologiem lub pedagogiem szkolnym w specjalistycznej placówce,
d) dodatkowe zajęcia o charakterze wyrównawczym.
Do rozwiązania wyżej wymienionych problemów Dyrektor powołuje zespół problemowo-zadaniowy.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a w szczególności:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu Szkoły,
b) przygotowywania się do zajęć,
c) punktualnego przychodzenia na zajęcia,
d) uzupełniania braków wynikających z absencji,
e) dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach napisanego przez rodziców lub prawnego opiekuna, zawierającego datę lub określony czas nieobecności, uzasadnienie nieobecności oraz podpis; usprawiedliwienie uczeń przynosi
w pierwszych dniach zajęć, następujących po ustaniu nieobecności,
f) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów
i innych pracowników Szkoły,
g) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
h) dbałość o schludny wygląd i kulturalne zachowanie na terenie szkoły oraz stosowny ubiór; podczas uroczystości szkolnych, występu na koncercie, popisie szkolnym, egzaminie obowiązuje strój galowy.
3. Szkoła zapewnia uczniom i warunki zalecane w przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
4. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych odpowiednio do wieku i potrzeb uczniów. Ucznia do lat 7 przyprowadza i odbiera rodzic lub opiekun. Uczniowie klas pierwszych cyklu sześcioletniego i czteroletniego są otoczeni szczególną opieką nauczycieli przedmiotu głównego i teorii. Na pierwszych zajęciach zapoznani zostają z obiektem szkoły
i zasadami zachowania się obowiązującymi na terenie szkoły. Nauczyciel
w indywidualnej rozmowie z rodzicami pozyskuje informacje o uczniu i przekazuje istotne sprawy innym nauczycielom uczącym ucznia. W przypadkach losowych szkoła
w miarę możliwości zapewnia szczególne formy opieki. Dzieci z klas I cyklu sześcioletniego po zakończeniu zajęć odbierane są ze szkoły w formie ustalonej
na pierwszych zajęciach roku szkolnego (osobiście przez rodziców, opiekunów lub
za pisemną deklaracją samodzielnie wracają do domu). W przypadkach losowych rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o zmianie osoby odbierającej dziecko.
Na pierwszych zajęciach grupowych wszystkich klas nauczyciele przeprowadzają pogadanki na temat zasad przestrzegania bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,
w szkole, sposób zachowania na lekcjach, imprezach oraz koncertach szkolnych.

Nagrody i kary

§ 36
1. Szkoła stosuje następujące nagrody wobec uczniów:
a) pochwała Dyrektora Szkoły wobec ogółu uczniów,
b) nagroda rzeczowa,
c) dyplom uznania i nagroda rzeczowa,
d) świadectwo promocyjne z wyróżnieniem,
e) odnotowanie na świadectwie szczególnych osiągnięć ucznia.
2. Szkoła może zastosować jedną z następujących kar:
a) upomnienie wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,
b) publiczne upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły,
c) skreślenie z listy uczniów.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia z listy uczniów w przypadku:
a) szczególnie rażącego naruszania zasad kultury współżycia społecznego,
b) chuligaństwa,
c) nieusprawiedliwionej nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, trwającej powyżej miesiąca.
4. Dyrektor lub z jego upoważnienia inny nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.
5. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji.

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 37
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki i jakość pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciele mają prawo do:
a) doboru metod nauczania, podręcznika i środków dydaktycznych,
b) wyboru programu prowadzonych przez siebie zajęć nadobowiązkowych,
c) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów,
d) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar statutowych dla uczniów do Rady Pedagogicznej,
e) wnioskowania w sprawie planów i rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych organizacyjnych i opiekuńczych szkoły (w tym rozwiązań problemów zdrowotnych, materialnych i społecznych młodzieży),
f) uzyskania ze strony dyrekcji (oraz powołanych w tym celu placówek oświatowych) pomocy merytorycznej i metodycznej.
3. Do obowiązków wszystkich nauczycieli należy:
a) organizowanie i wykonywanie swoich zajęć w odpowiedzialności za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów,
b) prawidłowe planowanie przebieg procesów dydaktycznych,
c) dbałość o powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
e) czynne uczestnictwo w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
f) stosowanie się do uchwał Rady Pedagogicznej i zarządzeń dyrektora,
g) rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
h) właściwe dokumentowanie zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
i) punktualne zaczynanie i kończenie zajęć dydaktycznych,
j) doskonalenie zawodowe,
k) przestrzeganie przepisów dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów (zawartych w WSO)
l) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozeznanie potrzeb ucznia,
m) troszczenie się o pozycję Szkoły w środowisku,
n) dbanie o godność zawodu nauczyciela.
4. Nauczyciele mogą wchodzić w skład zespołów przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych.
1) Do zadań zespołu przedmiotowego należy opracowywanie:
a) wymagań edukacyjnych,
b) programów nauczania,
c) wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
2) Do zadań zespołów problemowo-zadaniowych należą:
a) działania związane z wewnętrznym i zewnętrznym mierzeniem jakości pracy Szkoły,
b) realizacja zmian prawa oświatowego,
c) diagnoza uczniów mających problemy edukacyjne, rodzinne i inne.
5. Każdy nauczyciel i pracownik Szkoły ma prawo i obowiązek dokładnej znajomości dokładnie określonego zakresu swojej pracy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 38
Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39
Szkoła jest jednostką budżetową i gromadzi środki własne na koncie „Fundusz muzyczny”
na zasadach określonych o odrębnych przepisach.

§ 40
Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
§ 41
Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 42
Traci moc Statut uchwalony dnia 12 kwietnia 2000 roku wraz ze zmianami z dnia 12 lutego 2019 roku.
§ 43
Zmiany wprowadzone w nowelizacji Statutu z dnia 22 czerwca 2020 roku wchodzą w życie
z dniem ich uchwalenia.