Regulamin Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego

Załącznik do Zarządzenia nr /2019/20
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego
W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646 ze zm. ).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO).
3. Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny udostępniony przez firmę „DREAMTEC” Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Strzeleckim 20.Jest to platforma zewnętrzna, która funkcjonuje poprzez Internet. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
2. Za sprawność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego.
3. Pracownicy Szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych swoich podopiecznych zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa użytkowania komputerów oraz sieci internetowej.
4. Dostęp uprawnionych pracowników szkoły do dziennika elektronicznego jest dozwolony poza terenem placówki przy zachowaniu właściwych zasad bezpieczeństwa.
5. Każdy uczeń oraz jego rodzic/prawny opiekun poprzez osobisty kontakt z wychowawcą i nauczycielem uczącym (w zakresie jego uprawnień) mają pełny i bezpłatny dostęp do informacji zawartych w dzienniku danego ucznia.
6. Szczegółową odpowiedzialność stron reguluje umowa zawarta między szkołą a firmą nadzorującą pracę e-dziennika oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
7. Administratorem danych osobowych jest Szkoła. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 25 sierpnia 2017 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2017r. poz.1646 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Funkcjonowanie dziennika elektronicznego zapewnia realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646 ze zm.) i na tej podstawie frekwencja, tematy zajęć, oceny cząstkowe, semestralne i roczne wpisywane są w dzienniku elektronicznym.
9. Osoby mające dostęp do dziennika elektronicznego zobowiązane są do stosowania zasad bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp do jego zasobów osobom niepowołanym.

§ 2
KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

1. Każdy użytkownik dziennika elektronicznego posiada własne konto, za które osobiście odpowiada. W ramach użytkowników wyróżnia się konta:
a. ucznia;
b. rodzica/opiekuna prawnego;
c. nauczyciela;
d. dyrektora;
e. administratora;
2. Uprawnienia dotyczące poszczególnych kont wynikają z umowy Szkoły z firmą nadzorującą pracę dziennika elektronicznego i mogą być rozszerzane w miarę udostępniania kolejnych funkcjonalności dziennika. Dostęp do poszczególnych funkcjonalności może również nadawać lub ograniczać dyrektor szkoły lub administrator (po uzgodnieniu decyzji z dyrektorem).
3. Szczegółowe zasady obowiązujące użytkowników poszczególnych kont opisane zostały w niniejszym dokumencie w odpowiadających im rozdziałach.
4. Każdy użytkownik otrzymuje od administratora login i hasło służące do pierwszego logowania.
5. Każdy użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa opisanych w § 3 niniejszego dokumentu, które są przedstawiane: nauczycielom – na posiedzeniu
6. Rady pedagogicznej, rodzicom – na zebraniu, uczniom – na zajęciach.
7. Login i hasło jednoznacznie identyfikuje użytkownika.

§ 3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Każdy użytkownik dziennika elektronicznego zobowiązany jest stosować się do opisanych w regulaminie zasad bezpieczeństwa.
2. Każdy użytkownik otrzymuje od administratora login i hasło służące do pierwszego logowania, które po pierwszym logowaniu powinno zostać zmienione.
3. Hasło musi być zgodne z zasadami bezpieczeństwa określonymi dla dziennika elektronicznego przez dostawcę. Należy je regularnie zmieniać (nie rzadziej, niż co 30 dni). Osoba wprowadzająca hasło musi podjąć wszelkie kroki w celu jego ochrony przed odczytaniem przez osoby trzecie.
4. Przystępując do logowania użytkownik powinien:
a. korzystać wyłącznie z zaufanego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
b. aktualizować system operacyjny oraz przeglądarkę internetową i dbać o jej prawidłowe ustawienia;
c. mieć zainstalowany i systematycznie aktualizowany program antywirusowy;
d. podczas logowania upewnić się, czy w obrębie paska adresowego przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, oznaczający, że połączenie jest szyfrowane specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację;
e. nie zapisywać w ustawieniach przeglądarki ani w plikach przechowywanych w komputerze hasła dostępu do dziennika elektronicznego;
f. nie pozostawiać bez nadzoru aktywnego konta – przed opuszczeniem stanowiska komputerowego lub zakończeniem pracy z dziennikiem elektronicznym należy każdorazowo wylogować się z systemu.
5. Hasła umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik zachowuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.
6. Każdy użytkownik po zalogowaniu się powinien sprawdzić wiarygodność informacji o ostatnim udanym i nieudanym logowaniu na konto (data oraz godzina).
7. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane przez osobę nieuprawnioną lub zauważenia nieprawidłowości w dostępie do swojego konta, użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie administratora dziennika lub w szczególnych sytuacjach dyrektora szkoły.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 3 punkt 8 regulaminu, administrator dziennika sprawdza dostęp do konta użytkownika i w przypadku stwierdzenia nieuprawnionego logowania do systemu mogącego grozić naruszeniem poufności zawartych w systemie danych bądź ich nieuprawnioną zmianą o zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który zawiadamia Policję.
9. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego w pracowniach określa załącznik nr 1.

§ 4
UCZEŃ

1. Uczeń otrzymuje login i hasło do swojego konta, za które jest osobiście odpowiedzialny.
2. Na początkowych lekcjach
uczniowie wszystkich klas są zapoznawani przez nauczyciela
z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole oraz zasadami bezpieczeństwa.
3. W przypadku utraty hasła lub zablokowania dostępu do konta uczeń powinien skontaktować się z wychowawcą lub szkolnym administratorem dziennika.
4. Dla ucznia, któremu ustalono indywidualny tok nauczania, tworzy się osobną klasę, przydzielając nauczycieli według takich samych zasad jak dla każdej klasy.

§ 5
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

1. Każdy rodzic/opiekun prawny we wrześniu na pierwszym zebraniu w klasie pierwszej otrzymuje login i hasło do konta, za które jest osobiście odpowiedzialny oraz jest zapoznawany z zasadami działania dziennika elektronicznego funkcjonującego w szkole oraz zasadami bezpieczeństwa.
2. W przypadku nieobecności na zebraniu lub rozpoczęcia przez ucznia nauki w późniejszym terminie, rodzic zgłasza się osobiście po odbiór hasła do wychowawcy /nauczyciela przedmiotu głównego lub szkolnego administratora dziennika.
3. Hasło i login są wydawane dla każdego rodzica/opiekuna prawnego indywidualnie.
4. W przypadku utraty hasła lub zablokowania dostępu do konta rodzic/opiekun prawny powinien skontaktować się z wychowawcą ucznia lub szkolnym administratorem dziennika lub celem wygenerowania nowego hasła.
5. Dostęp rodzica/opiekuna prawnego pozwala z dowolnego komputera przeglądać oceny i frekwencję ucznia, sprawdzać plan lekcji oraz zaplanowane sprawdziany, a także umożliwia kontakt z nauczycielami, dyrektorem i administratorem.
6. Informacje zawarte w wiadomościach dla rodziców, a dotyczące ocen, przewidywanych ocen niedostatecznych i nagannych zachowania mają moc prawną i uważa się je za dostarczone nawet w przypadku braku potwierdzenia otwarcia dokumentu.

§ 6
NAUCZYCIEL

1. Każdy nauczyciel pracujący w szkole posiada konto, do którego przy podjęciu pracy otrzymuje login i hasło.
2. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i nie ma prawa umożliwiać korzystania z niego osobom trzecim.
3. Na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach nauczyciel uzupełnia temat oraz obecności uczniów, a w razie braku takiej możliwości, sporządza notatki i uzupełnia zapis, kiedy tylko jest to możliwe.
4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wpisywania do dziennika elektronicznego:
a. ocen cząstkowych, śródrocznych i rocznych (z przedmiotów i zachowania);
b. przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych;
c. terminów sprawdzianów w kalendarzu klasy;
d. pochwał i uwag dla uczniów – stosownie do zaistniałych sytuacji;
e. obecności, nieobecności, spóźnień i zwolnień ucznia z zajęć.
zgodnie z zapisami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Nauczania.
5. Wobec nauczyciela, który nie będzie wywiązywał się z obowiązku systematycznego uzupełniania dziennika, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.
6. Nauczyciel jest zobowiązany przypisać podręcznik, repertuar do realizacji, który jest deklarowany do nauczania w danej klasie oraz rozkład materiału w terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.
7. Nauczyciel, który pomylił się, wprowadzając błędną ocenę lub obecność, powinien niezwłocznie ją poprawić.
8. Nauczyciel ma obowiązek co najmniej raz w dniu pracy sprawdzić przychodzące na jego konto wiadomości oraz systematycznie udzielać na nie odpowiedzi.
9. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi konsekwencje prawne.
10. Nauczyciel powinien dbać, by poufne dane prezentowane na monitorze komputera lub ekranie nie były widoczne dla osób trzecich.
11. Po każdym zalogowaniu się do dziennika nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność informacji o ostatnim udanym i nieudanym logowaniu na konto. W razie zauważenia nieprawidłowości, nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie administratora dziennika. Po zakończeniu pracy nauczyciel powinien pamiętać o wylogowaniu się z konta.

§ 7
WYCHOWAWCA/ NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU GŁÓWNEGO

1. Każdego wychowawcę klasy obowiązują przepisy § 5 regulaminu.
2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika elektronicznego swojej klasy.
3. Wychowawca na początkowych zajęciach w swojej klasie rozdaje uczniom rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej loginy i hasła do ich kont oraz instruuje o zasadach korzystania z dziennika elektronicznego i zasadach bezpieczeństwa.
4. W przypadku utraty loginu lub hasła wychowawca lub podejrzenia o nieuprawniony dostęp do konta, na wniosek ucznia, może wygenerować nowy login i hasło.
5. Wychowawca ma obowiązek uzupełniać wszystkie potrzebne dane, a w szczególności:
a. dane osobowe uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów – dane potrzebne do wydruku arkuszy i świadectw oraz kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami;
b. uzupełnić dane dodatkowe tj. dyżurnych klasowych, skład Samorządu Klasowego i Rady Rodziców, itp.;
c. statystyki klasy.
6. Wychowawca uzupełnia dane uczniów swojej klasy do dnia 15 września lub w ciągu 3 dni, jeśli w danych osobowych nastąpiła zmiana w ternie późniejszym.
7. Jeśli po 15 września do klasy dołączył nowy uczeń, wychowawca uzupełnia jego dane w porozumieniu z administratorem dziennika w ciągu 3 dni.
8. Jeśli po 15 września klasę opuścił uczeń, wychowawca zgłasza ten fakt administratorowi, który naniesie odpowiednie zmiany.
9. Wychowawca wpisuje cząstkowe, semestralne i roczne oceny zachowania.
10. Wychowawca klasy systematycznie przegląda frekwencję klasy i dokonuje odpowiednich zmian np. usprawiedliwienia nieobecności. Jeśli zostanie błędnie zaznaczona nieobecność ucznia, to wychowawca klasy jest zobowiązany wyjaśnić błędy i nanieść odpowiednie poprawki.
11. W ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca wychowawca dokonuje analizy frekwencji swojej klasy oraz wyników nauczania.
12. Wychowawca systematycznie dodaje i uzupełnia informacje o zebraniach, konsultacjach oraz innych wydarzeniach klasowych.
13. Przed zakończeniem semestru i roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany sprawdzić kompletność danych ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku arkuszy ocen i świadectw. Arkusz należy wydrukować w ustalonym przez dyrektora szkoły terminie.
14. Eksportu danych do arkuszy ocen i świadectw oraz wydruku świadectw dokonuje wychowawca klasy. W celu sprawdzenia poprawności wydruku wychowawca ma obowiązek przekazania świadectw i arkuszy innemu nauczycielowi w celu weryfikacji .
15. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca przekazuje rodzicom loginy i hasła do ich kont oraz wyjaśnia zasady działania dziennika, a także informuje, że w razie problemów z działaniem konta należy zgłosić się do wychowawcy lub szkolnego administratora.
16. W przypadku utraty loginu lub hasła lub podejrzenia o nieuprawniony dostęp do konta, wychowawca na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, może wygenerować nowy login i hasło.
17. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie był obecny na zebraniu, nauczyciel ani wychowawca nie mają obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego. Dotyczy to także przewidywanych ocen niedostatecznych, zarówno semestralnych jak i rocznych, z tym, że informacja o przewidywanych ocenach powinna być umieszczona w dzienniku elektronicznym zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Statucie Szkoły.
18. Informacja o przewidywanej semestralnej lub końcowej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub nagannej zachowania jest rodzicowi/opiekunowi prawnemu nieobecnemu na zebraniu przesyłana poprzez wiadomość w zakładce KONTAKT i uznawana za skutecznie dostarczoną niezależnie od tego, czy została odebrana (z zastrzeżeniem § 7 pkt 19 regulaminu).
19. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie ma możliwości korzystania z dziennika elektronicznego, zgłasza ten fakt wychowawcy na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami. Wówczas informacja o przewidywanej semestralnej lub końcowej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub nagannej zachowania jest przesyłana rodzicowi/opiekunowi prawnemu w formie listownej lub przekazywana ustnie.
20. Wychowawca ma obowiązek bezpłatnego udostępniania wszystkich informacji danego ucznia zapisanych w dzienniku elektronicznym na prośbę rodzica/opiekuna prawnego. Udostępnianie tych danych odbywa się poprzez kontakt bezpośredni i jedynie na terenie Szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
21. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek systematycznego kontaktu ze Szkołą, sprawdzania ocen, frekwencji oraz uwag dotyczących Jego dziecka poprzez kontakt osobisty i/lub dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku uczestniczenia w zebraniach z wychowawcą klasy.

§ 8
DYREKTOR

1. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona kontroluje poprawność uzupełniania dziennika elektronicznego.
2. Do 20 września dyrektor szkoły sprawdza wypełnienie przez wychowawców klas wszystkich danych uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego.
3. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany w szczególności:
a. wyznaczyć szkolnego administratora dziennika;
b. określić dostępność do dziennika elektronicznego dla pracowników szkoły (nauczycieli i administracji).
c. kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli;
d. systematycznie odpowiadać na wiadomości;
e. wpisywać informacje z przeprowadzonych obserwacji i hospitacji do dziennika;
f. kontrolować poprawność, systematyczność, rzetelność, itp. dokonywanych przez nauczycieli wpisów;
g. generować odpowiednie statystyki, a następnie ich wyniki i analizę przedstawiać na radach pedagogicznych;
h. wprowadzać zastępstwa za nauczycieli nieobecnych i odwoływać zajęcia;
i. nanosić bieżące zmiany w planie lekcji i inne informacje ważne dla funkcjonowania placówki;
j. dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić system informatyczny na utratę bezpieczeństwa;
k. dbać o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu, m.in. poprzez zakup licencji programów antywirusowych, materiałów i sprzętu do drukowania i archiwizowania danych, szkoleń, itp.
4. Dyrektor zapewnia przeprowadzenie szkoleń z zasad działania dziennika elektronicznego oraz zasad bezpieczeństwa nowym użytkownikom na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 9
ADMINISTRATOR

1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiada szkolny administrator dziennika elektronicznego.
2. Funkcję administratora pełni wyznaczony przez dyrektora oraz przeszkolony w tym zakresie nauczyciel.
3. Do obowiązków szkolnego administratora dziennika należą:
a. zapoznanie użytkowników z przepisami i zasadami funkcjonowania systemu;
b. tworzenie kont nowym użytkownikom oraz przekazywanie im bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawców klas loginów i haseł;
c. rozwiązywanie bieżących problemów z dostępem do kont m.in. generowanie nowego hasła w przypadku jego utraty;
d. tworzenie na podstawie udostępnionych przez dyrektora danych list uczniów w poszczególnych klasach, list nauczycieli, przedmiotów, planów lekcji itp. przy udziale pracowników firmy nadzorującej działanie dziennika elektronicznego, gdy system tego wymaga;
e. przypisanie uczniów do podgrup na zajęciach wymagających podziału na grupy;
f. na polecenie dyrektora usuwanie uczniów (do15 września), skreślanie uczniów z listy (po 15 września) oraz dodawanie uczniów, przenoszenie ich między klasami/grupami, itp.
g. usuwanie błędnie wprowadzonych przez nauczycieli danych, jeśli moduł dostępu na koncie nauczyciela nie pozwalana samodzielną zmianę;
h. bieżące wprowadzanie do systemu danych dotyczących nowych typów obecności, rodzajów ocen itp.
i. kontakt telefoniczny/mailowy z firmą nadzorującą działanie dziennika celem zgłaszania nieprawidłowości oraz wniosków o nowe funkcjonalności;
j. bieżące modyfikacje w planach zajęć i kalendarzu uwzględniające m. in. wprowadzanie dni wolnych;
k. wprowadzanie ustawień ogólnych i pomoc wychowawcom przy wydrukach arkuszy ocen i świadectw;
l. sporządzanie wydruków danych statystycznych na koniec semestru i roku szkolnego;
m. archiwizacja prowadzonej w formie elektronicznej dokumentacji na koniec roku szkolnego;
n. sprawdzanie przychodzących wiadomości co najmniej raz w dniu pracy oraz systematyczne odpowiadanie na nie;
o. zgłaszanie szkolnemu administratorowi sieci komputerowych faktu zaistnienia problemów technicznych ze sprzętem/Internetem;
p. podejmowanie innych czynności związanych z aktualizacjami dokonywanymi przez firmę zewnętrzną zajmującą się obsługą dziennika oraz wynikającymi z potrzeb szkoły;
4. W przypadku otrzymania informacji o nieuprawnionym logowaniu do systemu administrator niezwłocznie blokuje dane konto oraz po sprawdzeniu możliwości zaistnienia takiej sytuacji zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
5. Administrator dziennika elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, poza szkolnym administratorem sieci komputerowej, żadnych danych konfiguracyjnych szkolnej sieci komputerowej, mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

§ 10
ADMINISTRACJA/SEKRETARIAT

1. Na polecenie dyrektora administrator dziennika elektronicznego może przydzielić osobom pracującym w sekretariacie i administracji placówki konto z uprawnieniami umożliwiającymi uzyskanie informacji potrzebnych do funkcjonowania administracji z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Pracowników sekretariatu i administracji obowiązują wszystkie zasady bezpieczeństwa określone w tym regulaminie.
3. Pracownicy sekretariatu i administracji Szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego lub awarii administratorowi dziennika elektronicznego.
4. Do obowiązków sekretarza Szkoły, w szczególności, należy generowanie kartoteki ucznia, który zmienił szkołę, celem przekazania nowej szkole informacji o ocenach i frekwencji ucznia.

§ 11
POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII

1. Postępowanie Dyrektora w czasie awarii:
a. dyrektor Szkoły ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie procedury dotyczące awarii są przestrzegane przez administratora dziennika elektronicznego i nauczycieli,
b. powinien dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu,
c. zabezpieczyć środki na wypadek awarii w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu.
2. Postępowanie administratora dziennika elektronicznego w czasie awarii. O fakcie zaistnienia awarii administrator dziennika elektronicznego powiadamia firmę zewnętrzną obsługującą dziennik elektroniczny, dyrektora Szkoły oraz nauczycieli.
3. Postępowanie nauczyciela i innych osób z uprawnionym dostępem do dziennika: elektronicznego w czasie stwierdzenia awarii:
a. w razie awarii systemu dziennika elektronicznego lub sieci internetowej nauczyciel ma obowiązek na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach zanotować temat lekcji, obecności uczniów, oceny, ewentualne uwagi oraz pochwały i wprowadzić te dane do dziennika elektronicznego tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.
b. awarię komputerów, oprogramowania czy sieci internetowej nauczyciel zgłasza administratorowi dziennika elektronicznego, sieci komputerowej lub pracownikowi sekretariatu,

§ 12
KONTAKT

1. Moduł KONTAKT służy komunikacji i przekazywaniu informacji.
2. Każdy użytkownik systemu ma możliwość korzystania z systemu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami.
3. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach systemu mają być przechowywane na koncie użytkownika do czasu archiwizacji danych na koniec roku szkolnego.
4. W szkole, w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe bezpośrednie formy komunikacji z rodzicami (wywiadówki, konsultacje, itp.).
5. Odczytanie wiadomości w systemie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu i uznanie jej za skutecznie dostarczoną. System zapisuje przy wiadomości odpowiednią adnotację o czasie jej odbioru.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji powstałe na podstawie danych z dziennika elektronicznego mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież według zasad określonych w dokumentacji dotyczącej ochrony danych obowiązującej w szkole.
2. Jeżeli nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby proszącej o udostępnienie danych (np. rozmowa telefoniczna) pracownikom Szkoły nie wolno przekazywać żadnych informacji dotyczących haseł oraz danych poufnych
3. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.
4. Szkoły mogą udostępniać dane ucznia bez zgody rodziców/prawnych opiekunów odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.
5. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.
6. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy, itp.) mający tymczasowy dostęp do urządzeń z dostępem do dziennika elektronicznego zobowiązani są do zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Niezbędna dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, powinna być przechowywana w szkolnym archiwum.
8. Dokument ten powinien być na bieżąco modyfikowany w zależności od wprowadzonych zmian do systemu dziennika elektronicznego.
9. Zatwierdzenia zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego dokonuje dyrektor Szkoły.

Załącznik nr 1.
Zasady użytkowania komputerów w pracowniach.

1. Pieczę nad sprzętem komputerowym znajdującym się w każdej sali lekcyjnej powierza się opiekunom tych sal.
2. Dostęp do komputerów, sieci internetowej, przeglądarki oraz dziennika elektronicznego jest ograniczony poprzez hasła i loginy.
3. Za zarządzanie hasłami do poszczególnych elementów sieci odpowiedzialni są: szkolny administrator dziennika elektronicznego, szkolny administrator sieci komputerowej oraz opiekunowie sal (komputerów).
4. Hasła i loginy są tajne. Muszą być przechowywane i używane w formie całkowicie wykluczającej niepowołane ich użycie. W przypadku podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia hasła, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt osobie zarządzającej w celu jego zmiany.
5. Nie wolno zapisywać haseł w systemie komputera.
6. Do komputera w sali dostęp powinien mieć każdy nauczyciel. W tym celu ustala się podstawowego użytkownika z uprawnieniami administratora oraz użytkowników nauczycieli.
7. W przypadku korzystania przez nauczyciela z profilu administratora dany nauczyciel tworzy na pulpicie tylko jeden własny folder opisany nazwiskiem. Wszelkie materiały i skróty umieszcza jedynie w tym folderze. Folder może być zabezpieczony prywatnym hasłem dostępu.
8. Nauczyciel może na każdym komputerze założyć swój prywatny profil użytkownika i ograniczyć dostęp do niego poprzez prywatny login i hasło.
9. Każdorazowe przeniesienie komputera i zmianę jego miejsca należy uzgodnić
z opiekunem sali.
10. Nie wolno pozostawiać sprzętu komputerowego niezabezpieczonego hasłem (z „otwartym” kontem) bez nadzoru w obecności uczniów lub innych niepowołanych osób.
11. Przy sprzęcie komputerowym nie wolno spożywać posiłków ani pić napojów.
12. Nie wolno instalować i używać na komputerach szkolnych nielegalnego oprogramowania ani wykorzystywać plików bez stosownych praw autorskich.
13. Opiekun sprzętu winien dbać o bieżące aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania, oraz ochronę antywirusową.
14. Każdy nauczyciel, po zakończeniu zajęć, wyłącza swój komputer.
15. Wszystkie powyższe zasady obowiązują również w przypadku korzystania z komputera znajdującego się w pokoju nauczycielskim.
16. Obowiązek zabezpieczenia dostępu do komputerów wynika z zasad określonych dla osób zarządzającymi danymi osobowymi – ich złamanie może mieć skutek prawny.