Regulamin organizacji zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy w roku szkolnym 2020/21na podstawie wytycznych MEN,MZ i GIS

Regulamin organizacji zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy
w roku szkolnym 2020/21
na podstawie wytycznych MEN,MZ i GIS

1. Szkoła jest czynna w godzinach od 9.00-20.00
2. Zaleca się kontakt telefoniczny lub poprzez skrzynkę mailową z sekretariatem Szkoły codziennie w godzinach 13.00-17.30
3. Dyrektor Szkoły przyjmuje zainteresowane osoby po uprzednim umówieniu telefonicznym lub poprzez skrzynkę mailową.
4. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze Szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
6. Przy wejściu do budynku Szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce za pomocą dyspensera ustawionego przy wejściu do Szkoły (wejście wyłącznie od ulicy 8
maja)
7. Do Szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice/opiekunowie uczniów klas I (od 2 do końca września 2020r. Po tym okresie uczniowie wchodzą do Szkoły samodzielnie.)
8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników Szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
e) rodzice/opiekunowie odprowadzają dziecko do sali lekcyjnej, po czym opuszczają budynek Szkoły.
9. Pobyt w przestrzeni szkolnej osób postronnych ogranicza się do niezbędnego minimum.
10. Jeżeli pracownik Szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a Szkoła niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze Szkoły ( zalecany własny środek transportu).
11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Uczeń powinien posiadać wyłącznie własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. W czasie zajęć lekcyjnych sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Przed rozpoczęciem zajęć zbiorowych ławki będą podlegały dezynfekcji.
14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej, niż co 45 min.
15. Instrumenty oraz używany przez uczniów sprzęt będzie po zakończeniu każdych zajęć dezynfekowany.
16. W czasie zajęć indywidualnych w sali może znajdować się tylko 1 uczeń oraz nauczyciel.
17. Zajęcia ruchowe odbywają się w auli Szkoły z zachowaniem dystansu.
18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów. (nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie orzeczenia lekarskiego bądź poradni psych.-ped.)
19.Obowiązuje konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece szkolnej.
20. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów uczniów oraz nauczycieli z pracownikami administracji i obsługi.
21. Źródełka wody w Szkole pozostają wyłączone z powszechnego użycia. Uczniowie powinni posiadać niezbędny zapas napojów na czas zajęć.
22. Zaleca się uczniom dezynfekcję rąk po wejściu do szatni szkolnych.
23. W przestrzeniach wspólnych Szkoły (korytarze, toalety) wszystkich (uczniowie, opiekunowie, nauczyciele, pracownicy) obowiązuje używanie maseczek ochronnych.
24. W przypadku wątpliwości odnośnie stanu zdrowia ucznia, będzie on podlegał mierzeniu temperatury za pomocą bezdotykowego termometru, dokonywanego przez nauczyciela lub wyznaczonego pracownika Szkoły.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020r. do odwołania

Informacje, ogłoszenia

ODWOŁANE ZAJĘCIA !

Od dnia 22- 09- 2020 r. do 25- 09- 2020 r.        zostają odwołane zajęcia z Panią Mirosławą Druzd.


Od dnia 22- 09 -2020 r. do 25- 09- 2020 r.         zostają odwołane zajęcia z Panią Marzeną Drzymałą.


Od dnia 22- 09 -2020 r. do 25- 09- 2020 r.         zostają odwołane zajęcia z Panią Hanną Barszczewską.


Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy w roku szkolnym 2020/21

30 kwietnia 2021r.
04 maja 2021r.
18 maja 2021r.
04 czerwca 2021r.
10 czerwca 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23– 31 grudnia 2020
Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 01 –06 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Komunikat dyrektora Szkoły w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21

Szanowni Państwo
W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
z powodu trwającej nadal sytuacji epidemicznej uprzejmie informuję, iż nie będzie możliwym tradycyjne uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli Szkoły. Na spotkanie z dyrektorem Szkoły zaproszeni zostaną uczniowie klas I wraz z rodzicem w dniu 1 września 2020r. o godzinie 16.00. W najbliższym czasie z rodzicami uczniów klas I skontaktuje się sekretariat Szkoły w celu poinformowania o godzinie spotkania z nauczycielem instrumentu w dniu 1 września. Z uczniami pozostałych klas będą kontaktowali się nauczyciele przedmiotu głównego w celu umówienia indywidualnego spotkania (rodzic + uczeń), na którym przekażą niezbędne informacje związane z funkcjonowaniem Szkoły w najbliższym czasie. Prosimy o ograniczenie czasu przebywania w Szkole w tym dniu do niezbędnego minimum.
Ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo, bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych wytycznych:
1. Do Szkoły może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Przy wejściu do budynku Szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce za pomocą dyspensera ustawionego przy wejściu do Szkoły (wejście wyłącznie od ulicy 8 maja)
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do Szkoły, zachowując zasady:
– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
– dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m
– dystans od pracownika Szkoły min.1,5 m
– stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos, zakładanie rękawiczek lub dezynfekcja rąk.

Dyrektor PSM I st. w Świdnicy
Beata Bartko- Kozieł

Koncerty sekcja instrumentów smyczkowych

 

Koncerty sekcja fortepianu

 

Koncerty sekcja instrumentów dętych i perkusji

 

Osiągnięcia uczniów

 

#polandorchestrachallenge

Uczeń naszej szkoły - Krzysztof Bokszczanin (kl. I c. 4l) wziął udział w #polandorchestrachallenge, wydarzeniu, którego organizatorem była Narodowa Orkiestra Dęta z Lubina. Zadanie polegało na wykonaniu partii perkusji światowego przeboju francuskiego zespołu Daft...

Klarnet

 

]

Orkiestra

 

Organy

 

Trąbka

 

]

Chór

 

uczniów

nauczycieli

instrumentów

lata tradycji

Cykl sześcioletni

Cykl sześcioletni

 

Cykl czteroletni

 

Budynek szkoły muzycznej

Historia szkoły

Szkoła rozpoczęła działalność już 1 września 1945 roku jako Prywatna Szkoła Muzyczna, otwierając 3 klasy: fortepianu, skrzypiec i śpiewu. Jej kadrę stanowili: Władysław Skawina – kierownik szkoły i jednocześnie kierownik administracyjny, prowadził skrzypce i teorię, Emma Bartelmus – śpiew i fortepian, Bronisława Lesiecka – fortepian. Zgłosiło się 40 uczniów. Ale już w drugiej połowie roku było ich 84.

Poznaj historię szkoły

Nasza misja

Podstawowym zadaniem, misją placówki jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą korzystać z dóbr kultury oraz do współtworzenia tych dóbr.

Chcemy przygotować tych młodych ludzi do ustawicznej pracy nad sobą
i swoimi talentami, do odpowiedzialności za swój rozwój i doskonalenie umiejętności zdobytych wcześniej.

Czytaj całość
Ludomir Różycki

Patron szkoły

Ludomir Różycki

Kompozytor, był przedstawicielem Młodej Polski w muzyce. Wraz z Karolem Szymanowskim, Grzegorzem Fitelbergiem oraz Apolinarym Szelutą założył w 1905 roku Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich, co przyczyniło się do podniesienia poziomu artystycznego muzyki polskiej.

Biografia patrona