Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie
W związku z ukazaniem się kolejnego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., nauczanie w naszej Szkole do dnia 29 listopada b.r. w dalszym ciągu odbywać się będzie z wykorzystaniem wskazanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów metod i technik kształcenia na odległość. Mamy nadzieję ,że dzięki tym działaniom sytuacja stopniowo będzie ulegała poprawie, co pozwoli na oczekiwany przez nas wszystkich powrót do Szkoły. Bardzo proszę o przestrzeganie wszystkich zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego .
Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie.
Beata Bartko-Kozieł
Dyrektor PSM I st. w Świdnicy


Zapraszamy do zakładki :    Komunikaty, Informacje, Ogłoszenia

Regulamin organizacji zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy w roku szkolnym 2020/21na podstawie wytycznych MEN,MZ i GIS

Regulamin organizacji zajęć w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego w Świdnicy
w roku szkolnym 2020/21
na podstawie wytycznych MEN,MZ i GIS

1. Szkoła jest czynna w godzinach od 9.00-20.00
2. Zaleca się kontakt telefoniczny lub poprzez skrzynkę mailową z sekretariatem Szkoły codziennie w godzinach 13.00-17.30
3. Dyrektor Szkoły przyjmuje zainteresowane osoby po uprzednim umówieniu telefonicznym lub poprzez skrzynkę mailową.
4. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze Szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
6. Przy wejściu do budynku Szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce za pomocą dyspensera ustawionego przy wejściu do Szkoły (wejście wyłącznie od ulicy 8
maja)
7. Do Szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice/opiekunowie uczniów klas I (od 2 do końca września 2020r. Po tym okresie uczniowie wchodzą do Szkoły samodzielnie.)
8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników Szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
e) rodzice/opiekunowie odprowadzają dziecko do sali lekcyjnej, po czym opuszczają budynek Szkoły.
9. Pobyt w przestrzeni szkolnej osób postronnych ogranicza się do niezbędnego minimum.
10. Jeżeli pracownik Szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a Szkoła niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze Szkoły ( zalecany własny środek transportu).
11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Uczeń powinien posiadać wyłącznie własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. W czasie zajęć lekcyjnych sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Przed rozpoczęciem zajęć zbiorowych ławki będą podlegały dezynfekcji.
14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej, niż co 45 min.
15. Instrumenty oraz używany przez uczniów sprzęt będzie po zakończeniu każdych zajęć dezynfekowany.
16. W czasie zajęć indywidualnych w sali może znajdować się tylko 1 uczeń oraz nauczyciel.
17. Zajęcia ruchowe odbywają się w auli Szkoły z zachowaniem dystansu.
18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów. (nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie orzeczenia lekarskiego bądź poradni psych.-ped.)
19.Obowiązuje konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece szkolnej.
20. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów uczniów oraz nauczycieli z pracownikami administracji i obsługi.
21. Źródełka wody w Szkole pozostają wyłączone z powszechnego użycia. Uczniowie powinni posiadać niezbędny zapas napojów na czas zajęć.
22. Zaleca się uczniom dezynfekcję rąk po wejściu do szatni szkolnych.
23. W przestrzeniach wspólnych Szkoły (korytarze, toalety) wszystkich (uczniowie, opiekunowie, nauczyciele, pracownicy) obowiązuje używanie maseczek ochronnych.
24. W przypadku wątpliwości odnośnie stanu zdrowia ucznia, będzie on podlegał mierzeniu temperatury za pomocą bezdotykowego termometru, dokonywanego przez nauczyciela lub wyznaczonego pracownika Szkoły.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020r. do odwołania

Komunikaty, Informacje, Ogłoszenia

UWAGA !!!

W dniach  16 – 20 listopada 2020r. zajęcia z Panią:

Hanną Barszczewską ,

Barbarą Monetą ,

Martą Monetą   

zostają odwołane.


PLAN TYGODNIOWY ZAJĘĆ ZBIOROWYCH PSM I st. 2020/2021 ON-LINE

klasa dzień tygodnia godziny przedmiot sala nauczyciel
klasa 1 c.6 poniedziałek 17.00 – 17.30 kształcenie słuchu Teams mgr Hanna Barszczewska
środa 15.50 – 16.20 rytmika Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 16.20 – 16.50 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 2a c.6 poniedziałek 16.20 – 16.50 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 14.40 – 15.10 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 15.10 – 15.40 rytmika Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 2b c.6 wtorek 17.00 – 17.30 rytmika

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
wtorek 17.30 – 18.00 kształcenie słuchu

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
czwartek 16.50 – 17.20 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 3a c.6 poniedziałek 15.40 – 16.10 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 17.00 – 17.30 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
środa 17.30 – 18.00 rytmika Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 3b c.6 wtorek 15.50 – 16.20 kształcenie słuchu

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
wtorek 16.20 – 16.50 rytmika

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
czwartek 17.30 – 18.00 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa 4a c.6 poniedziałek 17.40 – 18.10 kształcenie słuchu

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
poniedziałek 18.10 – 18.40 audycje muzyczne

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 17.40 – 18.10 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa 4b c.6 wtorek 16.20 – 16.50 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
piątek 18.20 – 18.50 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
piątek 18.50 – 19.20 audycje muzyczne Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa 5 c.6 poniedziałek 19.00 – 19.30 kształcenie słuchu

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
poniedziałek 19.30 – 20.00 audycje muzyczne

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 18.20 – 18.50 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa 6a c.6 poniedziałek 16.20 – 16.50 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 19.00 – 19.30 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 19.30 – 20.00 audycje muzyczne Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa 6b c.6 wtorek 19.00 – 19.30 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
wtorek 19.30 – 20.00 audycje muzyczne Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
piątek 17.00 – 17.30 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa I c.4 poniedziałek 15.00 – 15.30 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
czwartek 15.30 – 16.00 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa II c.4 poniedziałek 17.00 – 17.30 audycje muzyczne

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
poniedziałek 17.40 – 18.10

 

kształcenie słuchu

 

Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
czwartek 16.10 – 16.40 kształcenie słuchu Teams

 

mgr Hanna Barszczewska
klasa III c.4 wtorek 17.40 – 18.10 kształcenie słuchu

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
wtorek 18.10 – 18.40 audycje muzyczne

 

Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
piątek 17.40 – 18.10 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
klasa IV c.4 wtorek 17.00 – 17.30 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 16.30 – 17.00 kształcenie słuchu Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
czwartek 17.00 – 17.30 audycje muzyczne Teams

 

dr Grzegorz Wierzba
 

klasy 4-6 cyklu 6-letniego i klasy II-IV cyklu 4-letniego

 

klasy 4-6 c.6
i klasy II-IV c.4

Chór mgr Marta Moneta
 

klasy 4-6 c.6
i klasy II-IV c.4

Zespół kameralny

(Orkiestra)

mgr Kacper Birula
 

klasy 4-6 c.6
i klasy II-IV c.4

(tylko dla chętnych)

piątek 16.20 – 16.50 Ćwiczenia z kompozycji Teams dr Grzegorz Wierzba

 Komunikat – nauczanie zdalne !!!

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie
Uprzejmie informuję, że z dniem 26 października b.r. wdrażamy 2 etap kształcenia w systemie hybrydowym na platformie Microsoft Teams. Dotyczy to przedmiotów grupowych, takich, jak : kształcenie słuchu, audycje muzyczne , rytmika oraz ćwiczenia z kompozycji. Pozostałe zajęcia: zespół smyczkowy, chór, M-Band realizowane będą nadal za pośrednictwem dziennika elektronicznego Mobireg. W celu zsynchronizowania indywidualnych zajęć z instrumentu, realizowanych w Szkole, plan zajęć teoretycznych realizowanych on-line musiał ulec zmianie. Szczegóły poniżej. Mam nadzieję, iż wszystkim udało się już zalogować w programie Office 365 oraz zainstalować aplikację Microsoft Teams. W przypadku stwierdzenia problemów, uprzejmie proszę o kontakt z sekretariatem Szkoły codziennie w godzinach od 10.00 do 18.00. Postaramy się problem rozwiązać tak szybko, na ile to będzie możliwe. Bardzo proszę o dbanie o swoje loginy i hasła, zarówno przy logowaniu się do dziennika elektronicznego, jak również do Microsoft Teams.
Przede wszystkim życzę całej Społeczności Szkolnej zdrowia i gorąco proszę o stosowanie się do aktualnych zaleceń i obostrzeń. Od naszej odpowiedzialnej postawy bardzo wiele teraz zależy.

Serdecznie pozdrawiam
Beata Bartko-Kozieł
Dyrektor PSM I st. w Świdnicy


Uwaga !!! 
Z dniem 19 października b.r. Szkoła przechodzi na hybrydowy system kształcenia, tj. indywidualne zajęcia z instrumentu będą odbywały się w trybie stacjonarnym według planu, wszystkie zajęcia grupowe będą realizowane w formie zdalnej.
Prosimy o zalogowanie się do dziennika elektronicznego w celu uzyskania szczegółowych informacji .


Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy w roku szkolnym 2020/21

30 kwietnia 2021r.
04 maja 2021r.
18 maja 2021r.
04 czerwca 2021r.
10 czerwca 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23– 31 grudnia 2020
Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 01 –06 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.


 

Rok Szkolny 2020/2021

W imieniu Grona Pedagogicznego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. L. Różyckiego    w Świdnicy  oraz własnym, składam gorące podziękowania Panom:

Jarosławowi Kozłowskiemu

Karolowi Szeredi

    za ogromną życzliwość i okazaną pomoc w realizacji zadań statutowych Szkoły w trudnym czasie ograniczenia działalności z powodu pandemii. Jesteśmy bardzo wdzięczni i zbudowani świadomością nieustannie otrzymywanego wsparcia ze strony Rodziców.

 

                                                                       Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                              Beata Bartko-Kozieł  dyrektor PSM I st. w Świdnicy

 

 

Świdnica, 16 listopada 2020r.

 

                                                                   

Koncerty sekcja instrumentów smyczkowych

 

Odwołane zajęcia

Uwaga !!! W dniach 16 - 20 listopada 2020r. zajęcia z Panią: Hanną Barszczewską, Martą Monetą, Barbarą Monetą zostają odwołane.  

Koncerty sekcja fortepianu

 

Koncerty sekcja instrumentów dętych i perkusji

 

Osiągnięcia uczniów

 

Projekt: Polska Pianistyka Jazzowa’100&Chopin

W dniu 19 września na zaproszenie Pana Artura Janickiego– arte Promotion&Production, Świdnickiego Ośrodka Kultury oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, grupa naszych uczniów z klas fortepianu miała okazję zaprezentowania się...

Klarnet

 

]

Orkiestra

 

Organy

 

Trąbka

 

]

Chór

 

uczniów

nauczycieli

instrumentów

lata tradycji

Cykl sześcioletni

Cykl sześcioletni

 

Cykl czteroletni

 

Budynek szkoły muzycznej

Historia szkoły

Szkoła rozpoczęła działalność już 1 września 1945 roku jako Prywatna Szkoła Muzyczna, otwierając 3 klasy: fortepianu, skrzypiec i śpiewu. Jej kadrę stanowili: Władysław Skawina – kierownik szkoły i jednocześnie kierownik administracyjny, prowadził skrzypce i teorię, Emma Bartelmus – śpiew i fortepian, Bronisława Lesiecka – fortepian. Zgłosiło się 40 uczniów. Ale już w drugiej połowie roku było ich 84.

Poznaj historię szkoły

Nasza misja

Podstawowym zadaniem, misją placówki jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą korzystać z dóbr kultury oraz do współtworzenia tych dóbr.

Chcemy przygotować tych młodych ludzi do ustawicznej pracy nad sobą
i swoimi talentami, do odpowiedzialności za swój rozwój i doskonalenie umiejętności zdobytych wcześniej.

Czytaj całość
Ludomir Różycki

Patron szkoły

Ludomir Różycki

Kompozytor, był przedstawicielem Młodej Polski w muzyce. Wraz z Karolem Szymanowskim, Grzegorzem Fitelbergiem oraz Apolinarym Szelutą założył w 1905 roku Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich, co przyczyniło się do podniesienia poziomu artystycznego muzyki polskiej.

Biografia patrona